תקנון האתר

שם עסק – בית וגן ע.מ 058455957

 1. בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.
 2. האתר מיועד לרכישת המוצרים המוצעים בו, באמצעים אלקטרוניים, על ידי ציבור הגולשות והגולשים באינטרנט בישראל.
 3. הספק ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למזמין או לצד שלישי, כתוצאה מהזמנה באמצעות האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או עגמת נפש שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 4. קריאת תקנון זה במלואו וסימון במקום המיועד הם תנאי מוקדם לביצוע הזמנה ולהתקשרות בין הצדדים. ביצוע הזמנה אלקטרונית או טלפונית, בתנאי שיפורטו להלן, וסימון במקום המתאים, יהוו ראיה לכאורה שהמזמין קרא והבין לכאורה את התקנון, מסכים ומקבל לכאורה את האמור בו.
 5. למען הסר ספק, יובהר ויודגש, שתקנון זה מהווה לכל דבר ועניין, חוזה התקשרות מחייב בין המזמין לבין הספק, וכל עסקת מכירה/הזמנה כפופה לאמור לתקנון זה.
 6. המזמין רשאי לבקש לשנות/להתאים לצרכיו סעיף/תנאי הקבוע בתקנון לפני ההזמנה. קבל הספק את בקשת המזמין, ירשם השינוי בכתב ויצורף כנספח להזמנה.
 7. הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את המוצרים, המחירים ואת התקנון לפי שיקול דעתו הבלעדי. מובן כי על הזמנה יחול התקנון שהיה בעת בה בוצע קיבול על ידי המזמין.
  המחירים הקובעים הם המחירים שהוצגו באתר בעת ביצוע ההזמנה.
 8. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לשיפור ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצרכי פירושו. בחירת מוצר
 9. יובהר ויודגש, שכל התמונות המופיעות באתר זה הן להמחשה בלבד. לעיתים יתכנו הבדלי גוונים או צבעים טעויות צילום בין המוצרים המוצגים באתר לבין אלו שיספקו בפועל.
 10. מחיר המוצר מומלץ לערוך סקר שווקים לפני ביצוע ההזמנה דרך האתר.לא יתקבלו טענות בגין מחיר מוצר שנרכש באתר ובגין דמי טיפול ומשלוח לאחר ביצוע ההזמנה.
 11. התאמת המוצר לצרכי המזמין הספק דורש מהמזמין לבדוק היטב לפני ביצוע הזמנה אם המוצר/ים מתאים/ים לצרכיו
 12. החזר המוצר אפשרי באריזתו המקורית ללא כל שימוש שנעשה בו
 13. המחירים כוללים מע"מ, ואליהם יש להוסיף דמי משלוח כמפורט באתר.
 14. לשם ביצוע ההזמנה ביעילות ובמועד, על המזמין להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים במדויק ולהשלים פרטים ככל שיידרש על ידי הספק.
 15. פרטי ההזמנה כפי שיתקבלו במחשבי הספק, ישמשו ראיה לכאורה לנכונות הרשום בה.
  הספק ממליץ למזמין להדפיס ולשמור את פרטי ההזמנה לאחר ביצועה.

הספק ממליץ למזמין להדפיס ולשמור את פרטי ההזמנה לאחר ביצועה.

אבטחת מידע ופרטיות

הספק מודע לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות דרך האינטרנט, ועל כן מקפיד לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המזמין.. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן.
במקרים בהם חרף פעולות האבטחה של האתר וללא שליטת הספק ו/או נובעים מכוח עליון, הספק לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
הספק מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.

אופן התשלום

16.  תשלום עבור רכישות אלקטרוניות והזמנות טלפוניות יתבצע בכרטיס אשראי בלבד.
17. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

18. רשאים לבצע הזמנה אלקטרונית אך ורק בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל

.
19. כל עסקה מותנית באישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה ומניין הימים לאספקת המוצר/ים יחל ממועד קבלת האישור כאמור, מחברת כרטיסי האשראי.
20. בעת אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח בטלפון/פקס/דואר אלקטרוני, לפיה העסקה אושרה.
21. באם לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי בשל חריגה מתקרת האשראי של המזמין או בשל שימוש לא חוקי בכרטיס האשראי, יראו אותה כמבוטלת.
במקרה כזה תימסר הודעה לצרכנים.
22. כאשר המזמין שאינו מעוניין להשלים את העסקה על ידי העברת פרטי כרטיס אשראי באמצעות האינטרנט, רשאי למסור פרטים אלה לספק בטלפון, ועל ההזמנה יחולו התנאים כאילו בוצעה מסירת פרטים אלקטרונית בשינויים המתחייבים.

הבעלות על המוצר/ים

23. הבעלות על המוצר/ים תעבור למזמין רק בגמר התשלום בפועל.
24. במקרים בהם הצרכן לא השלים את התשלום, יחזיר הצרכן את המוצר והספק ישיב לו את התשלומים ששולמו. אם הצרכן מסרב להשיב את המוצר הספק יחזיק בתשלומים

עד להשלמת התשלום או עד להשבת המוצר,

אם הצרכן מסרב להשיב את המוצר,הספק לא יכול להפעיל כוח.
אך יפעל בהליכים חוקיים בלבד.

מקום אספקת המוצרים

25. המוצרים יסופקו על ידי הספק למקום שיקבע המזמין בהזמנה. אישור ההזמנה יהווה הסכמת הספק לספק את המוצר/ים למקום שבקש המזמין.
26.  ניתן לאסוף את המוצרים שהוזמנו באופן עצמאי, אך ורק בסיכום ובתיאום מראש בתוך התקופה שנקבעה למועד האספקה, והמזמין לא יחויב בדמי טיפול ומשלוח.

מועד אספקת המוצרים

26. הספק יספק את המוצר/ים, בתוך 14 ימי עבודה לא כולל חג ושבת
27. מנין הימים לאספקת המוצר/ים יחל במיום קבלת אישור חברת האשראי

או במועד ההסכמה בכתב על שינוי בתנאי העסקה הקבועים בתקנון

כאמור בסעיף 6 לעיל, המאוחר בין השניים.

30. נכח הספק כי לא יוכל לעמוד במועד האספקה המוסכם מסיבות שאינן תלויות בו,

יודיע על כך למזמין מיד ויקבל את הסכמת המזמין למועד אספקה חלופי מאוחר יותר.

סרב המזמין לשינוי המועד, רשאים הצדדים, ביחד ולחוד, לבטל את העסקה, והספק ישיב למזמין את הסכום שקבל, אם אכן בוצע תשלום בפועל, על פי ההסדרים הקבועים והמקובלים אצל חברת האשראי שאישרה את ההזמנה.

אחריות הספק

31. הספק עושה כמיטב יכולתו לספק את המוצר על פי המפרט שמופיע באתר.

32. אחריות הספק מוגבלת לקבוע בתעודת האחריות המצויה באתר והמזמין חייב לעיין בה לפני ההזמנה ולאשר במקום המתאים שעיין בכתב האחריות לפני ביצוע ההזמנה.

ביטול העסקה על ידי הספק

33. הודעה על ביטול העסקה על ידי הספק

כאמור בסעיף 33 לעיל תימסר בתוך המועד שנקבע לאספקת המוצר, בהודעה אישית באמצעות הטלפון, או במשלוח הודעה בפקס ואישור המשלוח המכאני יהווה ראיה לכאורה שההודעה התקבלה אצל המזמין, או באמצעות הדואר האלקטרוני של המזמין ואישור אלקטרוני על שליחת ההודעה יהווה ראיה לכאורה שההודעה התקבלה אצל המזמין.

34. בוטלה העסקה על ידי הספק ונמסרה הודעה למזמין,

כאמור בסעיפים 34-33 לעיל, הספק לא ישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף למזמין ו/או לצדדי ג’, ולמזמין לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי הספק בגין ביטול העסקה.

ביטול העסקה על ידי המזמין – הלקוח

הלקוח רשאי להחזיר את המוצר כאשר לא נעשה שימוש במוצר וחלקיו לא נפגמו תוך 14  ארבע עשר יום ויחויב בדמי ביטול של 5%  מערך המוצר או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם פתיחת האריזה לא תיחשב שימוש או פגימה במוצר

.בהתאם לחוק הגנת הצרכן

ניתן לבטל עסקה עד 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

הודעה על ביטול תימסר בפקס\דוא"ל\דואר.בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי לא יגבו דמי ביטול,בעת ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי,ייגבו דמי ביטול בשיעור 10%
המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית,לעסק ישנה הזכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה משמעותית בערך המוצר.

בכבוד רב בית וגן